Histopathology of the telangiectasia associated with varicose veins

histopatologia das teleangiectasias e varizes